آنالایزر نقطه شبنم

  • آنالایزر نقطه شبنم دمای بالا Nernst N2038

    آنالایزر نقطه شبنم دمای بالا Nernst N2038

    آنالایزر برای اندازه گیری آنلاین مداوم نقطه شبنم یا میزان میکرو اکسیژن در کوره آنیلینگ با دمای بالا با گاز مخلوط هیدروژن یا نیتروژن-هیدروژن کامل به عنوان اتمسفر محافظ استفاده می شود.

    محدوده اندازه گیری: محدوده اندازه گیری اکسیژن 10 است-30تا 100% اکسیژن، -60 درجه سانتیگراد تا 40 درجه سانتیگراد مقدار نقطه شبنم